Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem
Program inwestorów morskich farm wiatrowych
dla społeczności gminy Choczewo

Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem
Program inwestorów morskich farm wiatrowych
dla społeczności gminy Choczewo

Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem
Program inwestorów morskich farm
wiatrowych dla społeczności
gminy Choczewo

_aktualności

więcej aktualności

_o programie

Ikona - koła zębate

Idea współpracy ze społecznością lokalną

Inwestorzy morskich farm wiatrowych chcą być dobrym sąsiadem mieszkańców gminy Choczewo. Planują wspierać projekty dające możliwość rozwiązania konkretnych problemów społeczności lokalnych oraz sprzyjać zwiększeniu zaangażowania społecznego, wzmacniać długotrwały kapitał społeczny i kompetencje mieszkańców.

czytaj dalej

Ikona - ludzie
Kto może skorzystać z programu?

Wsparcie jest przeznaczone dla podmiotów, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Choczewo i które chcą przeprowadzić projekt spójny z celami programu. Zachęcamy do udziału osoby reprezentujące społeczności lokalne, fundacje i stowarzyszenia oraz Gminę i jednostki gminne.

czytaj dalej

ikona - lupa
Czego mogą dotyczyć projekty?
Program służy wsparciu projektów, które mają przynieść korzyści społeczności gminy Choczewo. Stawiamy przede wszystkim na przedsięwzięcia oddolne. Chcemy pomagać w realizacji inicjatyw służących m.in. rozwojowi aktywności społecznej, tworzeniu miejsc spotkań, wsparciu bezpieczeństwa, promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, rozwojowi dzieci i młodzieży.

czytaj dalej

Linia
Cyfra 1

Diagnoza

Wstępne badanie sytuacji na podstawie ogólnodostępnych dokumentów, danych z Internetu itp. Identyfikacja osób zaangażowanych w życie społeczne. Spotkania, wywiady, warsztaty, spacery badawcze.
Cyfra 2

Wyznaczenie kierunków działania

Spotkanie osób zainteresowanych programem. Omówienie wniosków z przeprowadzonych badań. Określenie obszarów tematycznych, w których potrzebne jest wsparcie.

Cyfra 3

Poszukiwanie pomysłów

Szukanie odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby. Zbieranie od mieszkańców, organizacji pozarządowych i samorządu propozycji rozwiązań – opisanych na bardzo ogólnym poziomie.
Cyfra 4

Opracowanie projektów

Analiza zgłoszonych pomysłów, wspólne wypracowanie projektów, szczegółowe opisanie ich i zaplanowanie realizacji. Wspólny, partycypacyjny wybór przedsięwzięć rekomendowanych do wsparcia.
Cyfra 5

Realizacja

Decyzja inwestorów morskich farm wiatrowych o udzieleniu wsparcia. Realizacja, prezentacja rezultatów, dokumentacja, rozliczenie.

_diagnoza

Metody pracy

Diagnoza wstępna – luty / marzec 2022

Zaznajomiliśmy się z dostępnymi dokumentami oraz ze źródłami internetowymi. Czytaliśmy artykuły i dyskusje w mediach społecznościowych. Rozpoznaliśmy podmioty działające w gminie i zidentyfikowaliśmy lokalnych liderów.

Wywiady – kwiecień 2022

Po zidentyfikowaniu liderów na poziomie gminy i sołectw oraz organizacji pozarządowych, przeprowadziliśmy wywiady z 55 osobami. Opowiadaliśmy o programie i zbieraliśmy informacje. Skorzystaliśmy z tzw. metody kuli śnieżnej – po rozmowach nawiązywaliśmy kontakty z kolejnymi osobami zaangażowanymi w życie lokalnej społeczności.

Warsztaty – kwiecień 2022

W ramach prac diagnostycznych przeprowadziliśmy 8 warsztatów. Nieformalne spotkania pozwoliły przekazać informacje o programie większym grupom mieszkańców. Zbadaliśmy potrzeby i oczekiwania uczestników podczas dyskusji przeprowadzonych z użyciem mapy i materiałów pozwalających na bieżąco tworzyć notatki.

Spacery badawcze – kwiecień 2022

Przeprowadziliśmy 14 otwartych spacerów badawczych, które pozwoliły na poznanie konkretnych miejsc w każdym z choczewskich sołectw, poznanie opinii mieszkańców na temat otaczającej ich przestrzeni oraz zebranie pomysłów na jej ulepszenie.

Warsztat inauguracyjny – 10 czerwca 2022

Podczas spotkania omówiliśmy wyniki prac diagnostycznych. Pokazaliśmy szersze spojrzenie na problemy i potrzeby społeczności gminy. Omówiliśmy przykłady pomysłów. Razem z kilkudziesięcioma uczestnikami szukaliśmy rozwiązań w grupach tematycznych. Zachęcaliśmy do udziału w Zespole ds. projektów prospołecznych.

Warsztaty projektowe w podzespołach
– 18-22 lipca 2022

Podczas pięciu spotkań podzespołów tematycznych zweryfikowaliśmy zgłoszone pomysły pod kątem założeń programu. Podzespoły zarekomendowały przedsięwzięcia do dofinansowania przez inwestorów morskich farm wiatrowych.

Linia

Obserwacje z diagnozy

Ikona - wykres
Na początku prac diagnostycznych zidentyfikowaliśmy lokalne organizacje oraz liderów. W dalszej kolejności przeprowadziliśmy wywiady z 55 osobami, 8 warsztatów grupowych oraz 14 spacerów badawczych – po 1 w każdym sołectwie. Spotkaliśmy wielu zaangażowanych mieszkańców, którzy mają ciekawe pomysły.
Ikona - dialog
Dzięki przeprowadzonej diagnozie dowiedzieliśmy się, jak bardzo zróżnicowane są choczewskie sołectwa i ich potrzeby. W jednych miejscowościach mieszkańcy blisko ze sobą współpracują, ale wyraźnie widać potrzeby infrastrukturalne – w innych infrastruktura już jest, ale warto aktywizować lokalną społeczność.
Ikona - mapa

Po etapie diagnozy widzimy, że na terenie całej gminy Choczewo jest potencjał na ciekawe projekty, które mogą zostać sfinansowane z programu. Jest także wielu chętnych projektodawców. Niektóre z inicjatyw z różnych obszarów są podobne. Na dalszych etapach współpracy z mieszkańcami zastanowimy się, jak wykorzystać tę synergię.

_obszary wsparcia

Inicjatywy społeczne, rozwój społeczny

Rozwój aktywności społecznej, wsparcie dla rozwoju kompetencji lokalnych liderów, wspieranie realizacji oddolnych inicjatyw społecznych, działania i programy społeczne skierowane do różnych grup mieszkańców (np. seniorów, rodzin, dzieci, dot. integracji międzypokoleniowej).

Bezpieczeństwo
Wsparcie dla lokalnych jednostek OSP (doposażenie i szkolenia), programy szkoleniowe i edukacyjne, wspieranie bezpieczeństwa na wodzie (WOPR), wspieranie inicjatyw (szczególnie oddolnych) poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców.
Miejsca Aktywności Lokalnej (miejsca spotkań)

Wsparcie rozwoju obszarów, miejsc i pomieszczeń służących społeczności lokalnej (świetlice, wiaty, rozwój przestrzeni wspólnych – tereny zielone, zieleńce, itd.), modernizacja placów zabaw, wsparcie domu kultury itp.

Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze
Wspieranie inicjatyw mających na celu kultywowanie oraz promowanie lokalnych elementów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego (np. ścieżki edukacyjne, informatory, inicjatywy promujące kulturę lokalną, ochrona środowiska naturalnego, programy edukacyjne).
Rozwój dzieci i młodzieży
Wspieranie organizacji działających na rzecz dzieci i młodzieży oraz wspieranie prowadzenia działań i programów kierowanych do dzieci i młodzieży z gminy Choczewo (np. programy edukacyjne – w tym nt. OZE, zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne, zajęcia sportowe, programy zajęć dla dzieci w sołectwach).
Dobre sąsiedztwo

Budujemy dobre sąsiedztwo także poprzez wspieranie istotnych wydarzeń gminnych. Te spotkania będą również doskonałą okazją do rozmowy o programie „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem” oraz o inwestycjach realizowanych przez inwestorów morskich farm wiatrowych.

_materiały do pobrania

ikona - arkusz

Regulamin programu

ikona - dokument

Wytyczne w zakresie informacji i promocji

ikona - arkusz

Załączniki do wytycznych

_o nas

logo - PGE Baltica sp. z o.o.
logo - Orsted
logo - PGE Baltica sp. z o.o.
PGE Baltica

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła dla ponad 5 milionów odbiorców w Polsce. Jest obecnie największym krajowym producentem energii elektrycznej z OZE, a według strategii do 2050 roku cała energia zapewniana klientom PGE będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych. PGE realizuje obecnie trzy projekty morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Dwa z nich to morskie elektrownie Baltica 2 i Baltica 3, które składają się na Morską Farmę Wiatrową Baltica o łącznej mocy zainstalowanej ok. 2,5 GW. Jej planowane uruchomienie to lata 2026-2027. PGE realizuje to przedsięwzięcie wraz z duńskim partnerem – firmą Ørsted. Jednocześnie PGE  przygotowuje się do budowy trzeciego projektu – morskiej elektrowni Baltica 1, która przewidziana jest do uruchomienia po 2030 roku, a jej moc zainstalowana wyniesie ok. 1 GW. Realizując kolejne projekty morskich farm wiatrowych, PGE zamierza wypełnić strategiczny cel osiągnięcia przynajmniej 6,5 GW mocy wytwórczej w technologii offshore na Morzu Bałtyckim do 2040 roku. Program Offshore Grupy PGE realizuje spółka PGE Baltica.

logo - Orsted
Ørsted Polska

Ørsted to duński, państwowy koncern energetyczny będący największym i najbardziej doświadczonym na świecie deweloperem morskich farm wiatrowych (MFW). Przez ponad 30 lat rozwoju technologii „offshore” na świecie Ørsted zainstalował ok. 8 GW mocy, na 32 morskich farmach wiatrowych. Do 2030 roku firma planuje rozwój 30 GW mocy z MFW na całym świecie. Polska jest dla Ørsted jednym z kluczowych rynków. W warszawskim biurze firmy pracuje obecnie ponad 300 osób. Grupa wspiera zieloną transformację Polski inwestując wspólnie ze spółką PGE Baltica w Morską Farmę Wiatrową Baltica o mocy do 2,5 GW, a także uczestniczy w procesie pozyskiwania pozwoleń lokalizacyjnych na budowę kolejnych morskich farm wiatrowych na polskim obszarze Morza Bałtyckiego.

Monika Chmielewska
monic@orsted.com

507 972 882

logo - Baltic Power
logo - OW
logo - Baltic Power
Baltic Power

Morska farma wiatrowa Baltic Power jest projektem realizowanym wspólnie przez Grupę ORLEN i Northland Power. Na mocy podpisanej umowy o partnerstwie, spółki realizują na Morzu Bałtyckim inwestycję o mocy do 1,2 GW, która docelowo zasili zieloną energią nawet milion gospodarstw domowych. Większościowym udziałowcem spółki Baltic Power jest Grupa ORLEN. To największy koncern paliwowo-energetyczny w Europie Środkowej. Prowadzi działalność na 6 rynkach – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Posiada aktywa energetyczne o łącznej mocy 3,3 GW, w tym 649 MW w odnawialnych źródłach energii. Inwestycja w morską energetykę wiatrową jest jednym z filarów strategii ORLEN2030, dzięki której firma chce stać się liderem transformacji energetycznej w naszym regionie. Do 2050 roku Grupa ORLEN zamierza osiągnąć neutralność emisyjną. Northland Power, drugi partner tworzący Baltic Power, to kanadyjska spółka z siedzibą w Toronto i biurami w trzynastu krajach. Jest niezależnym producentem energii elektrycznej. Rozwija, buduje i eksploatuje czyste i ekologiczne aktywa energetyczne, wytwarzające energię m.in. z odnawialnych źródeł energii, takich jak wiatr i słońce. Realizowana przez Northland Power wizja rozwoju zakłada osiągnięcie pozycji czołowego globalnego gracza w obszarze czystej i ekologicznej energetyki.

logo - OW
Ocean Winds

Oceans Wind (OW) to międzynarodowa spółka zajmująca się morską energią wiatrową, utworzona jako joint venture 50-50, której właścicielami są EDP Renewables i ENGIE. W oparciu o nasze przekonanie, że morska energetyka wiatrowa jest istotnym elementem globalnej transformacji energetycznej, opracowujemy, finansujemy, budujemy i eksploatujemy projekty morskich farm wiatrowych na całym świecie.

Kiedy EDP i ENGIE połączyły swoje aktywa w morskiej energetyce wiatrowej i portfel projektów w celu utworzenia OW w 2019 roku, spółka posiadała łącznie 1,5 GW w budowie i 4,0 GW w fazie rozwoju; OW szybko powiększa to portfolio i obecnie jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu na 2025 rok, jakim jest 5 do 7 GW projektów w eksploatacji lub budowie oraz 5 do 10 GW w zaawansowanej fazie rozwoju. W 2022 r. moc brutto morskiej energetyki wiatrowej OW, która już działa, jest zakontraktowana lub ma przyznane prawo przyłączenia do sieci, osiągnie 11,2 GW.

OW, z siedzibą w Madrycie, jest obecnie obecna w 8 krajach, a jej głównym celem są rynki w Europie, Stanach Zjednoczonych i wybranych częściach Azji, skąd spodziewany jest największy wzrost. W Polsce Ocean Winds realizuje projekt BC-Wind o mocy do 399 MW.

Aleksandra Jampolska
aleksandra.jampolska@oceanwinds.com

519 474 305

_kontakt

e-mail i telefon

Marek Ignar – 608 818 842
Marta Popiołek – 536 582 198

formularz kontaktowy

8 + 5 =

Logo - Choczewo - Gmina Napędzana Wiatrem

Program inwestorów morskich farm wiatrowych dla społeczności gminy Choczewo