Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem
Program inwestorów morskich farm wiatrowych
dla społeczności gminy Choczewo

Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem
Program inwestorów morskich farm wiatrowych
dla społeczności gminy Choczewo

Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem
Program inwestorów morskich farm
wiatrowych dla społeczności
gminy Choczewo

_aktualności

więcej aktualności

_o programie

Ikona - koła zębate

Idea współpracy ze społecznością lokalną

Inwestorzy morskich farm wiatrowych chcą być dobrym sąsiadem mieszkańców gminy Choczewo. Planują wspierać projekty dające możliwość rozwiązania konkretnych problemów społeczności lokalnych oraz sprzyjać zwiększeniu zaangażowania społecznego, wzmacniać długotrwały kapitał społeczny i kompetencje mieszkańców.

czytaj dalej

Ikona - ludzie
Kto może skorzystać z programu?

Wsparcie jest przeznaczone dla podmiotów, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Choczewo i które chcą przeprowadzić projekt spójny z celami programu. Zachęcamy do udziału osoby reprezentujące społeczności lokalne, fundacje i stowarzyszenia oraz Gminę i jednostki gminne.

czytaj dalej

ikona - lupa
Czego mogą dotyczyć projekty?
Program służy wsparciu projektów, które mają przynieść korzyści społeczności gminy Choczewo. Stawiamy przede wszystkim na przedsięwzięcia oddolne. Chcemy pomagać w realizacji inicjatyw służących m.in. rozwojowi aktywności społecznej, wsparciu sołectw, wsparciu bezpieczeństwa, promocji dziedzictwa kulturowego, ochronie środowiska i edukacji ekologicznej, rozwojowi dzieci i młodzieży.

czytaj dalej

Linia
Cyfra 1

EWALUACJA I DIAGNOZA

Ewaluacja I edycji Programu, aktualizacja diagnozy. Rozmowa z osobami zaangażowanymi w życie społeczne. Spotkania, wywiady, warsztaty.
Cyfra 2

Wyznaczenie kierunków działania

Spotkanie osób zainteresowanych programem. Omówienie wniosków z przeprowadzonych badań. Określenie obszarów tematycznych, w których potrzebne jest wsparcie.

Cyfra 3

Poszukiwanie pomysłów

Szukanie odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby. Zbieranie od mieszkańców, organizacji pozarządowych i samorządu propozycji rozwiązań – opisanych na bardzo ogólnym poziomie.
Cyfra 4

Opracowanie projektów

Analiza zgłoszonych pomysłów, wspólne wypracowanie projektów, szczegółowe opisanie ich i zaplanowanie realizacji. Wspólny, partycypacyjny wybór przedsięwzięć rekomendowanych do wsparcia.
Cyfra 5

Realizacja

Decyzja inwestorów morskich farm wiatrowych o udzieleniu wsparcia. Realizacja, prezentacja rezultatów, dokumentacja, rozliczenie.

_diagnoza i ewaluacja

Metody pracy

Diagnoza wstępna – luty / marzec 2022

Zaznajomiliśmy się z dostępnymi dokumentami oraz ze źródłami internetowymi. Czytaliśmy artykuły i dyskusje w mediach społecznościowych. Rozpoznaliśmy podmioty działające w gminie i zidentyfikowaliśmy lokalnych liderów.

Wywiady – kwiecień 2022

Po zidentyfikowaniu liderów na poziomie gminy i sołectw oraz organizacji pozarządowych, przeprowadziliśmy wywiady z 55 osobami. Opowiadaliśmy o programie i zbieraliśmy informacje. Skorzystaliśmy z tzw. metody kuli śnieżnej – po rozmowach nawiązywaliśmy kontakty z kolejnymi osobami zaangażowanymi w życie lokalnej społeczności.

Warsztaty – kwiecień 2022

W ramach prac diagnostycznych przeprowadziliśmy 8 warsztatów. Nieformalne spotkania pozwoliły przekazać informacje o programie większym grupom mieszkańców. Zbadaliśmy potrzeby i oczekiwania uczestników podczas dyskusji przeprowadzonych z użyciem mapy i materiałów pozwalających na bieżąco tworzyć notatki.

Spacery badawcze – kwiecień 2022

Przeprowadziliśmy 14 otwartych spacerów badawczych, które pozwoliły na poznanie konkretnych miejsc w każdym z choczewskich sołectw, poznanie opinii mieszkańców na temat otaczającej ich przestrzeni oraz zebranie pomysłów na jej ulepszenie.

Warsztat inauguracyjny – 10 czerwca 2022

Podczas spotkania omówiliśmy wyniki prac diagnostycznych. Pokazaliśmy szersze spojrzenie na problemy i potrzeby społeczności gminy. Omówiliśmy przykłady pomysłów. Razem z kilkudziesięcioma uczestnikami szukaliśmy rozwiązań w grupach tematycznych. Zachęcaliśmy do udziału w Zespole ds. projektów prospołecznych.

Warsztaty projektowe w podzespołach
– 18-22 lipca 2022

Podczas pięciu spotkań podzespołów tematycznych zweryfikowaliśmy zgłoszone pomysły pod kątem założeń programu. Podzespoły zarekomendowały przedsięwzięcia do dofinansowania przez inwestorów morskich farm wiatrowych.

Ewaluacja I edycji Programu i aktualizacja diagnozy – luty / marzec 2023
Przeprowadziliśmy 45 wywiadów z beneficjentami oraz aktywnymi uczestnikami I edycji Programu, spotkaliśmy się z mieszkańcami na warsztacie ewaluacyjnym, dzięki temu poznaliśmy ich opinię na temat Programu i tego co można w nim poprawić.
Spotkanie inaugurujące II edycję
12 kwietnia 2023
Przedstawiliśmy wyniki ewaluacji. Omówiliśmy zasady obowiązujące w II edycji Programu. Zachęcaliśmy do udziału w Zespole ds. projektów prospołecznych.
Warsztaty projektowe w podzespołach
15-19 maja 2023
Sześć spotkań, podzespoły tematyczne rekomendują przedsięwzięcia do dofinansowania.
Linia

Obserwacje z diagnozy i EWALUACJI

Ikona - wykres
W ramach prac diagnostycznych i ewaluacji I edycji Programu zidentyfikowaliśmy lokalne organizacje oraz liderów. Przeprowadziliśmy łącznie około 100 wywiadów, 9 warsztatów grupowych oraz 14 spacerów badawczych – po 1 w każdym sołectwie. Spotkaliśmy wielu zaangażowanych mieszkańców, którzy mają ciekawe pomysły.
Ikona - dialog
Dzięki przeprowadzonej ewaluacji i diagnozie wiemy, jak bardzo zróżnicowane są choczewskie sołectwa i ich potrzeby. Organizacje i sołectwa często blisko ze sobą współpracują, a mieszkańcy mają dużo ciekawych pomysłów, które przyczyniają się do dalszej aktywizacji lokalnej społeczności.
Ikona - mapa
Po etapie ewaluacji i diagnozy widzimy, że na terenie całej gminy Choczewo jest potencjał na ciekawe projekty, które mogą zostać sfinansowane z programu. Jest także wielu chętnych projektodawców. Niektóre z inicjatyw z różnych obszarów są podobne. Wspólnie z mieszkańcami zastanowimy się, jak wykorzystać tę synergię.

_obszary wsparcia

Inicjatywy społeczne, rozwój społeczny

Rozwój aktywności społecznej, wsparcie dla rozwoju kompetencji lokalnych liderów, wspieranie realizacji oddolnych inicjatyw społecznych, działania i programy społeczne skierowane do różnych grup mieszkańców (np. seniorów, rodzin, dzieci, dot. integracji międzypokoleniowej).
Bezpieczeństwo
Wsparcie dla lokalnych organizacji i jednostek OSP (doposażenie i szkolenia), programy szkoleniowe i działania edukacyjne, wspieranie bezpieczeństwa na wodzie (WOPR), wspieranie inicjatyw oddolnych poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców. Rozwój infrastruktury wpływającej na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Choczewa. Dofinansowanie inwestycji możliwe w sytuacji, kiedy inwestycja jest prowadzona lub znajduje się w planach inwestycyjnych.
Wsparcie sołectw
Wsparcie lokalnych miejsc spotkań, poprzez doposażenie służące realizacji działań na rzecz mieszkańców wynikających z ich potrzeb i rozwinięcie oferty dla społeczności lokalnej. Ewentualne dofinansowanie inwestycji możliwe w sytuacji, kiedy inwestycja jest prowadzona lub znajduje się w planach inwestycyjnych.
Dziedzictwo kulturowe
Wspieranie inicjatyw mających na celu kultywowanie oraz promowanie lokalnych elementów dziedzictwa kulturowego (np. ścieżki edukacyjne, informatory, inicjatywy promujące kulturę lokalną, programy edukacyjne).
Rozwój dzieci i młodzieży
Wspieranie organizacji działających na rzecz dzieci i młodzieży oraz wspieranie prowadzenia działań i programów kierowanych do dzieci i młodzieży z gminy Choczewo (np. zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne, zajęcia sportowe, programy zajęć dla dzieci w sołectwach), ze szczególnym uwzględnieniem działań włączających dzieci i młodzież do aktywnego projektowania i realizowania programów. W tym podobszar: małe granty młodzieżowe przeznaczone na finansowanie przygotowania i realizacji inicjatyw młodzieżowych, w kwotach do 7.000 zł
Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna
Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz ochrony środowiska, w tym realizacja programów edukacji ekologicznej wzmacniających postawy proekologiczne wśród mieszkańców.

_materiały do pobrania

ikona - arkusz

Regulamin III edycji programu

ikona - arkusz

Regulamin II edycji programu

ikona - dokument

Wytyczne w zakresie informacji i promocji

ikona - arkusz

Załączniki do wytycznych

ikona - arkusz

Formularz zgłoszeniowy do Zespołu (os. fizyczna)

ikona - arkusz

Formularz zgłoszeniowy do Zespołu (os. prawna)

ikona - dokument

Karta Pomysłu

ikona - dokument

Karta Pomysłu – granty młodzieżowe

_o nas

logo - PGE Baltica sp. z o.o.
logo - Orsted
logo - PGE Baltica sp. z o.o.
PGE Baltica

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła dla ponad 5,6 mln odbiorców w Polsce. Jest obecnie największym krajowym producentem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, a do 2050 roku cała energia zapewniana klientom PGE będzie pochodzić z OZE. Firma realizuje obecnie trzy projekty farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Program Offshore Grupy PGE zakłada wybudowanie do 2030 roku Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, realizowanej w dwóch etapach – Baltica 2 i Baltica 3, o łącznej mocy zainstalowanej do 2,5 GW. Następnie po 2030 roku do portfolio Grupy dołączy Elektrownia Wiatrowa Baltica 1 o mocy ok. 0,9 GW. Dzięki pozyskaniu nowych obszarów do zagospodarowania na Bałtyku Grupa PGE będzie mogła do 2040 wybudować kolejne morskie farmy wiatrowe. Łącznie z aktualnie realizowanymi projektami pozwoli to jej na osiągnięcie ponad 7 GW mocy wytwórczych zainstalowanych w technologii offshore. To oznacza, że Grupa PGE jest największym w Polsce inwestorem w morskiej energetyce wiatrowej pod kątem mocy planowanych do zainstalowania. Program Offshore Grupy PGE realizuje spółka PGE Baltica.

logo - Orsted
Ørsted Polska

Ørsted to największy i najbardziej doświadczony na świecie deweloper morskich farm wiatrowych z ponad 30-letnim doświadczeniem. Wywodzący się z Danii, globalny lider rynku offshore obecnie działa na kilkunastu rynkach, włączając Stany Zjednoczone, kilka rynków w Europie oraz regionie Azji i Pacyfiku. Polska jest jednym z kluczowych rynków dla Ørsted, gdzie firma w warszawskim biurze zatrudnia już ponad 700 osób. Ørsted wspólnie z PGE realizuje dwa projekty morskich farm wiatrowych: Baltica 2 i Baltica 3 o łącznej mocy 2,5 GW. Morska Farma Wiatrowa Baltica to największy projekt w energetyce odnawialnej budowany obecnie w naszym kraju.

Monika Chmielewska
monic@orsted.com

507 972 882

logo - Baltic Power
logo - OW
logo - Baltic Power
Baltic Power

Morska farma wiatrowa Baltic Power jest projektem realizowanym wspólnie przez Grupę ORLEN i Northland Power. Na mocy podpisanej umowy o partnerstwie, spółki realizują na Morzu Bałtyckim inwestycję o mocy do 1,2 GW, która docelowo zasili zieloną energią nawet milion gospodarstw domowych. Większościowym udziałowcem spółki Baltic Power jest Grupa ORLEN. To największy koncern paliwowo-energetyczny w Europie Środkowej. Prowadzi działalność na 6 rynkach – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Posiada aktywa energetyczne o łącznej mocy 3,3 GW, w tym 649 MW w odnawialnych źródłach energii. Inwestycja w morską energetykę wiatrową jest jednym z filarów strategii ORLEN2030, dzięki której firma chce stać się liderem transformacji energetycznej w naszym regionie. Do 2050 roku Grupa ORLEN zamierza osiągnąć neutralność emisyjną. Northland Power, drugi partner tworzący Baltic Power, to kanadyjska spółka z siedzibą w Toronto i biurami w trzynastu krajach. Jest niezależnym producentem energii elektrycznej. Rozwija, buduje i eksploatuje czyste i ekologiczne aktywa energetyczne, wytwarzające energię m.in. z odnawialnych źródeł energii, takich jak wiatr i słońce. Realizowana przez Northland Power wizja rozwoju zakłada osiągnięcie pozycji czołowego globalnego gracza w obszarze czystej i ekologicznej energetyki.

logo - OW
Ocean Winds

Oceans Wind (OW) to międzynarodowa spółka zajmująca się morską energią wiatrową, utworzona jako joint venture 50-50, której właścicielami są EDP Renewables i ENGIE. W oparciu o nasze przekonanie, że morska energetyka wiatrowa jest istotnym elementem globalnej transformacji energetycznej, opracowujemy, finansujemy, budujemy i eksploatujemy projekty morskich farm wiatrowych na całym świecie.

Kiedy EDP i ENGIE połączyły swoje aktywa w morskiej energetyce wiatrowej i portfel projektów w celu utworzenia OW w 2019 roku, spółka posiadała łącznie 1,5 GW w budowie i 4,0 GW w fazie rozwoju; OW szybko powiększa to portfolio i obecnie jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu na 2025 rok, jakim jest 5 do 7 GW projektów w eksploatacji lub budowie oraz 5 do 10 GW w zaawansowanej fazie rozwoju. W 2022 r. moc brutto morskiej energetyki wiatrowej OW, która już działa, jest zakontraktowana lub ma przyznane prawo przyłączenia do sieci, osiągnie 11,2 GW.

OW, z siedzibą w Madrycie, jest obecnie obecna w 8 krajach, a jej głównym celem są rynki w Europie, Stanach Zjednoczonych i wybranych częściach Azji, skąd spodziewany jest największy wzrost. W Polsce Ocean Winds realizuje projekt BC-Wind o mocy do 500 MW.

Aleksandra Jampolska
aleksandra.jampolska@oceanwinds.com

519 474 305

_kontakt

e-mail i telefon

Marek Ignar – 608 818 842
Marta Popiołek – 536 582 198

formularz kontaktowy

13 + 6 =

Logo - Choczewo - Gmina Napędzana Wiatrem

Program inwestorów morskich farm wiatrowych dla społeczności gminy Choczewo