Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem
Program inwestorów morskich farm wiatrowych
dla społeczności gminy Choczewo

Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem
Program inwestorów morskich farm wiatrowych
dla społeczności gminy Choczewo

Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem
Program inwestorów morskich farm
wiatrowych dla społeczności
gminy Choczewo

_o programie

Idea współpracy ze społecznością lokalną

Ikona - koła zębate

Chcemy, żeby program „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem” w maksymalnym stopniu opierał się na bezpośredniej współpracy ze społecznością gminy.

To mieszkańcy – przy pomocy specjalistów – diagnozują swoje potrzeby, szukają najskuteczniejszych rozwiązań i w swoim gronie rekomendują przedsięwzięcia, które powinny otrzymać dofinansowanie.

Dlaczego tak? Z jednej strony – jako dobry sąsiad chcemy wspierać projekty dające możliwość rozwiązania konkretnych problemów w przemyślany, efektywny sposób. Z drugiej strony – chcemy sprzyjać zwiększeniu zaangażowania społecznego, wzmacniać długotrwały kapitał społeczny i kompetencje mieszkańców.

Linia

Kto może skorzystać z programu?

Ikona - koła zębate
Wsparcie może zostać przydzielone Wnioskodawcom, których siedziba znajduje się na terenie Gminy Choczewo:

– fundacjom i stowarzyszeniom realizującym cele społeczne mieszkańców Gminy Choczewo,

– przedsiębiorstwom społecznym – organizacjom prowadzącym działalność gospodarczą, które wyznaczają sobie cele ściśle społeczne i które inwestują wypracowane nadwyżki zależnie od wyznaczonych sobie celów w działalność lub we wspólnotę,

– Gminie Choczewo, jednostkom organizacyjnym Gminy Choczewo oraz sołectwom,

– innym organizacjom, instytucjom i podmiotom działającym na rzecz dobra publicznego, w tym grupom mieszkańców Gminy Choczewo – pod warunkiem, że ich Projekt jest spójny z celami Programu i ma przynieść korzyści szerszej społeczności Gminy Choczewo. Jeśli podmiot taki nie ma osobowości prawnej może on stać się wnioskodawcą wspólnie z innym podmiotem wskazanym powyżej, działającym wówczas w jego imieniu i na jego rzecz.

Linia
Czego mogą dotyczyć projekty?
Ikona - koła zębate

Obszary tematyczne, w których inwestorzy morskich farm wiatrowych będą wspierali projekty:

Inicjatywy społeczne, rozwój społeczny

Rozwój aktywności społecznej, wsparcie dla rozwoju kompetencji lokalnych
liderów, wspieranie realizacji oddolnych inicjatyw społecznych, działania
i programy społeczne skierowane do różnych grup mieszkańców (np. seniorów, rodzin, dzieci, dot. integracji międzypokoleniowej).

Bezpieczeństwo

Wsparcie dla lokalnych organizacji i jednostek OSP (doposażenie i szkolenia),
programy szkoleniowe i działania edukacyjne, wspieranie bezpieczeństwa
na wodzie (WOPR), wspieranie inicjatyw oddolnych poprawiających
bezpieczeństwo mieszkańców. Rozwój infrastruktury wpływającej na poprawę
bezpieczeństwa mieszkańców Choczewa.
Dofinansowanie inwestycji możliwe w sytuacji, kiedy inwestycja jest
prowadzona lub znajduje się w planach inwestycyjnych.

Wsparcie sołectw

Wsparcie lokalnych miejsc spotkań, poprzez doposażenie służące realizacji
działań na rzecz mieszkańców wynikających z ich potrzeb i rozwinięcie oferty
dla społeczności lokalnej.
Ewentualne dofinansowanie inwestycji możliwe w sytuacji, kiedy inwestycja jest prowadzona lub znajduje się w planach inwestycyjnych.

Dziedzictwo kulturowe

Wspieranie inicjatyw mających na celu kultywowanie oraz
promowanie lokalnych elementów dziedzictwa kulturowego
(np. ścieżki edukacyjne, informatory, inicjatywy promujące
kulturę lokalną, programy edukacyjne).

Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna

Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz ochrony środowiska, w tym realizacja
programów edukacji ekologicznej wzmacniających postawy proekologiczne
wśród mieszkańców.

Rozwój dzieci i młodzieży

Wspieranie organizacji działających na rzecz dzieci i młodzieży oraz wspieranie prowadzenia działań i programów kierowanych do dzieci i młodzieży z gminy Choczewo (np. zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne, zajęcia sportowe, programy zajęć dla dzieci w sołectwach), ze szczególnym uwzględnieniem działań włączających dzieci i młodzież do aktywnego projektowania i realizowania programów.
W tym podobszar: małe granty młodzieżowe przeznaczone na finansowanie
przygotowania i realizacji inicjatyw młodzieżowych, w kwotach do 7.000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

Linia

_kontakt

e-mail i telefon

Marek Ignar – 608 818 842
Marta Popiołek – 536 582 198

formularz kontaktowy

1 + 8 =

Logo - Choczewo - Gmina Napędzana Wiatrem

Program inwestorów morskich farm wiatrowych dla społeczności gminy Choczewo